مهدی علی‌آبادی

کارگاه آسیب شناسی تاثیر طلاق بر کودکان در خانواده

کارگاه آسیب شناسی تاثیر طلاق بر کودکان در خانواده

کارگاه آسیب شناسی تاثیر طلاق بر کودکان در خانواده

برگزاری کارگاه آسیب شناسی تاثیر طلاق بر کودکان در خانواده برای مددکاران شهر مشهد، در موسسه آموزش عالی حکمت رضوی.